FAQ

Ontdek de antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ) om duidelijke en beknopte informatie te krijgen over onze diensten en adviezen, onze procedures en onze organisatie.

 • Wat zijn de voordelen van samenwerken met een accountant?

  Samenwerken met een accountant biedt talrijke voordelen. Wij kunnen u voorzien van deskundig advies en begeleiding op het gebied van financiën, belastingen en boekhouding. Onderdeel hiervan is het optimaliseren van uw fiscale situatie en zorgen voor naleving van wet- en regelgeving, waardoor risico's worden verminderd.

  Hiernaast kunnen wij ook nauwkeurige financiële rapporten opstellen, wat essentieel is voor het begrijpen van de financiële gezondheid van een bedrijf. Als uw vertrouwde adviseurs bieden wij strategisch bedrijfsadvies om groeikansen te identificeren en financiële risico's te minimaliseren. Dit maakt dat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten, waardoor u de operationele efficiëntie van uw bedrijf kunt verbeteren en groei kunt stimuleren.

  Kortom, accountants bieden waardevolle ondersteuning die bedrijven helpt om succesvol te zijn en te groeien in een competitieve zakelijke omgeving.

 • Hoe verloopt het samenwerkingsproces met uw kantoor?

  Het samenwerkingsproces start met een initiële kennismaking en bespreking van de behoeften van de cliënt. Tijdens deze fase zullen wij uw specifieke financiële situatie en doelstellingen bespreken. Vervolgens zal er een opdrachtbrief worden opgesteld waarin de scope van de diensten, de tarieven en andere relevante voorwaarden worden vastgelegd.

  Na het administratieve luik van het opmaken van de opdrachtbrief en de verschillende anti-witwas verplichtingen, zullen wij aan de slag gaan met het uitvoeren van de overeengekomen diensten. Dit kan onder meer het bijhouden van de boekhouding, het opstellen van financiële rapporten, belastingadvies en -aangiften, en algemeen financieel advies omvatten. Gedurende deze fase zal er regelmatig communicatie plaatsvinden u en ons kantoor om updates te geven over de voortgang en eventuele vragen te beantwoorden.

  Het samenwerkingsproces met een accountantskantoor is een doorlopende cyclus van communicatie. Wij blijven uw financiële situatie continue monitoren en indien nodig zullen wij aanpassingen aanbevelen. Dit kan bijvoorbeeld het optimaliseren van belastingstrategieën, kostenbesparingen of investeringsadvies omvatten. Hiernaast staan wij ook klaar om te helpen bij eventuele financiële uitdagingen of wijzigingen in wet- en regelgeving die van invloed kunnen zijn op uw bedrijf.

 • Wat zijn uw tarieven en hoe worden ze berekend?

  Onze tarieven zijn steeds aangepast op de complexiteit van de gevraagde dienstverlening. In hoofdlijn splitsen wij onze diensten op in de volgende categorieën:

  accounting, afsluiting, advies en (fiscale) controle.

  Hiernaast is een bepalende factor in het vaststellen van het toepasselijke tarief de ervaring en expertise van de betrokken medewerker of partner.

 • Is uw kantoor gedigitaliseerd?

  Wij werken volledig op een digitale manier. Wij vragen onze klanten om zo veel als mogelijk alle stukken op digitale wijze aan te leveren. Dit kan steeds via gepersonaliseerde mailadressen of een specifiek toegewezen klantenportaal.

  Onze software is aangepast aan een digitale manier van werken. Alle stukken zijn steeds digitaal toegankelijk, wat het mogelijk maakt om snel dingen aan te kunnen leveren op vraag van bijvoorbeeld de klant of van de administratie.

  Wanneer u als klant nog niet volledig up to date bent met de huidige digitale mogelijkheden, staan wij ter beschikking om dit volledig op te zetten en uw administratie klaar te maken voor te toekomst.

  Een digitale manier van werken is niet alleen efficiënt en eenvoudig maar draagt ook bij aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk, wat een belangrijke factor is voor ons kantoor.

 • Hoe wordt ik klant / kan ik overstappen?

  Wanneer onze werkwijze u aanspreekt en uw wenst graag klant te worden bij ons kantoor, aarzel niet en contacteer ons vandaag nog. Het verdere proces van samenwerking staat hierboven omschreven.

  Bent u vandaag klant bij een ander kantoor en wil u graag de overstap maken kunnen wij dit proces u volledig uit handen nemen. Indien gewenst zullen wij contact opnemen met uw huidige kantoor en hen met inachtneming van de ITAA beroepscode op de hoogte brengen dat wij uw dossier verder zullen opvolgen.

  Het volledige proces van overdracht zal hierna door ons verzorgd worden.

 • Welke maatregelen nemen jullie om de vertrouwelijkheid van mijn financiële gegevens te waarborgen?

  Wij nemen verschillende maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, met name in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Allereerst hebben wij een strikt beleid voor gegevensbescherming opgesteld en geïmplementeerd, waarin de procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens zijn vastgelegd.

  Een belangrijke maatregel is het beperken van de toegang tot persoonlijke gegevens, dit bereiken wij door het toepassen van strikte autorisatiesystemen en het verstrekken van training aan het personeel over gegevensbescherming en privacy.

  Verder zijn er technische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd, zoals versleuteling van gegevens, firewallbescherming, en het gebruik van beveiligde netwerken en servers. Dit vermindert het risico op ongeautoriseerde toegang tot de gegevens van de klanten.

  Daarnaast hebben wij procedures voor het veilig vernietigen van gegevens die niet langer nodig zijn. Dit zorgt ervoor dat deze niet langer toegankelijk zijn van zodra niet meer relevant voor de dienstverlening.

  Ook nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat externe partijen waarmee wij gegevens delen, zoals Cloud serviceproviders of softwareleveranciers, voldoen aan de GDPR-voorschriften en een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming bieden.

  Al deze maatregelen dragen bij aan het waarborgen van de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens, wat essentieel is voor het behoud van het vertrouwen en de reputatie van ons kantoor.

 • Staat ESG hoog op de agenda van uw kantoor?

  Het belang van Environmental, Social, and Governance (ESG) voor ons als accountantskantoor is tweeledig en omvat zowel zakelijke als ethische overwegingen.

  Allereerst biedt ESG een kans om ons te differentiëren in een competitieve markt. Door expertise te ontwikkelen op het gebied van ESG en onze dienstverlening uit te breiden naar ESG-rapportage, advies en assurance, kunnen wij ons ontwikkelen tot toonaangevende adviseurs voor bedrijven die streven naar duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  Daarnaast heeft het integreren van ESG-praktijken in onze dienstverlening ook een ethisch component. Wij hebben de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere en rechtvaardigere samenleving. Door bedrijven te begeleiden bij het verbeteren van hun ESG-prestaties, dragen we bij aan het bevorderen van milieuverantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur in de bedrijfswereld.

 • Kan u mij helpen om mijn boekhouding fiscaal te optimaliseren?

  Wij kunnen een cruciale rol spelen bij het fiscaal optimaliseren van uw boekhouding van een bedrijf door verschillende strategieën en technieken toe te passen. Allereerst zorgen wij voor het opstellen van financiële rapporten en het indienen van uw belastingaangiften in overeenstemming met de geldende fiscale wet- en regelgeving. Hierbij zorgen wij ervoor dat alle relevante belastingvoorschriften worden nageleefd en dat uw bedrijf geen onnodige belastingen betaalt. Dit door maximaal gebruik te maken van belastingaftrekposten, fiscale optimalisaties of vrijstellingen.

  Daarnaast houden wij ons bezig met het monitoren van wijzigingen in fiscale wetgeving en regelgeving en adviseren wij u over de mogelijke impact van deze veranderingen op uw financiële situatie. Wij ondersteunen u bij het aanpassen van uw fiscale strategieën en plannen om in te spelen op veranderende fiscale omstandigheden zodoende dat u geen onnodige belastingen betaalt.

 • Kan u mij bijstaan bij fiscale controles?

  Wij als kantoor staan klaar om u te begeleiden bij een fiscale controle of audit. We beschikken over gespecialiseerde kennis van belastingwetten en -voorschriften, die ons in staat stelt om de complexiteit van fiscale controles effectief aan te pakken.

  Ze begrijpen de nuances van belastingaangiften en kunnen ervoor zorgen dat alle relevante voorschriften correct worden toegepast. Door een grondige analyse van de financiële gegevens en transacties van uw bedrijf kunnen wij potentiële fiscale risico's te identificeren. Wij kunnen mogelijke fouten of afwijkingen opsporen die van invloed kunnen zijn op de fiscale positie van het bedrijf en deze corrigeren voordat ze problemen veroorzaken tijdens een fiscale controle.

  Hiernaast kunnen wij fungeren als uw vertrouwde adviseur in het geval uw bedrijf een fiscale controle ondergaat. We begeleiden u bij het voorbereiden van documentatie en informatie die nodig is voor de controle en fungeren als tussenpersoon tussen uw bedrijf en de belastingadministratie. Dit kan helpen om het proces soepeler te laten verlopen en eventuele vragen of bezwaren van de belastingautoriteiten adequaat aan te pakken.

  Ook kunnen wij namens uw bedrijf in overleg treden met de belastingadministratie om eventuele geschillen op te lossen en compromissen te bereiken. Onze expertise en ervaring stelt ons in staat om fiscale controles effectief en efficiënt af te handelen en eventuele fiscale geschillen af te wikkelen op een wijze waarbij de eventuele financiële gevolgen voor uw bedrijf minimaliseren.

 • Biedt u diensten voor bedrijfsadvies aan?

  Ons kantoor kan u op verschillende manieren ondersteunen op het gebied van bedrijfsbeheer. Allereerst bieden wij financieel advies dat waardevol kan zijn voor effectief bedrijfsbeheer. Wij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van budgetten, cashflow-prognoses en financiële rapporten, die u in staat stellen uw financiële prestaties te monitoren en te beheren.

  Daarnaast kunnen wij u en uw bedrijf adviseren over strategische beslissingen, zoals investeringen, fusies en overnames, en kostenbesparende maatregelen. Onze expertise op dit vlak stelt u in staat om weloverwogen beslissingen te nemen die de groei en winstgevendheid van uw bedrijf bevorderen.

  Ook bieden wij u ondersteuning op het gebied van compliance en risicobeheer. We helpen uw bedrijf bij het naleven van relevante wet- en regelgeving, het identificeren en beheren van risico's en het implementeren van interne controlesystemen om fraude en misbruik te voorkomen.

  Als laatste kunnen wij optreden als uw vertrouwde adviseur, waarbij wij een breed scala aan zakelijke kwesties behandelen, zoals belastingplanning, financiële strategieën en operationele efficiëntie. Ons objectieve advies en externe perspectief kan waardevol zijn voor uw streven naar groei en succes van uw bedrijf op lange termijn.

 • Kan u mij assisteren bij het optimaliseren van de loonpakketten?

  Op verschillende manieren kunnen wij uw bedrijf ondersteuning bieden in de optimalisatie van het loonpakket. Allereerst bieden wij advies over de meest effectieve en efficiënte manier om het loonpakket te structureren, rekening houdend met (internationale) belastingwetgeving, socialezekerheidsbijdragen en andere wettelijke vereisten.

  Daarnaast kunnen wij u helpen bij het identificeren van mogelijkheden voor loonoptimalisatie, zoals het gebruik van fiscaal gunstige extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, ecocheques, bedrijfswagens, enzovoort. We kunnen u begeleiden om te komen tot de beste samenstelling van salaris, bonussen en extralegale voordelen, om de totale beloningsstructuur te optimaliseren en tegelijkertijd de belastingdruk te minimaliseren, zowel voor uw bedrijf als voor de werknemers.

  In nauwe samenwerking met de sociale secretariaten staan wij u bij in het beheren van hun salarisadministratie, inclusief het opstellen van loonberekeningen, het afhandelen van socialezekerheidsbijdragen en belastingaangiften, en het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het verstrekken van loonstroken en jaaropgaven.

 • Welke verschillende functieprofielen zijn er binnen het kantoor en wat zijn de bijhorende verantwoordelijkheden?

  Junior Accountant

  Verwerken van boekhoudkundige transacties en assisteren bij het opstellen van belastingaangiften.

  Assisteren bij het voorbereiden van financiële rapporten, zoals balansen en winst- en verliesrekeningen.

   

  Medior Accountant

  Zelfstandig voorbereiden van financiële rapporten en belastingaangiften.

  Ondersteunen bij het uitvoeren van audits en controles van financiële gegevens.

  Analyseren van financiële gegevens en het identificeren van afwijkingen of fouten.

  Assisteren bij het verstrekken van financieel advies aan klanten.

  Begeleiden van junior accountants.

   

  Senior Accountant

  Reviewen van financiële rapporten en belastingaangiften op nauwkeurigheid en naleving van regelgeving.

  Adviseren van klanten over boekhoudkundige en fiscale kwesties.

  Optreden als een belangrijk contactpunt voor klanten en het opbouwen van sterke zakelijke relaties.

  Uitvoeren van audits en controles van financiële gegevens onder toezicht van een manager.

  Begeleiden en trainen van junior en medior accountants.

   

   

  Manager

  Leiden en coördineren van teams van accountants en het beheren van klantrelaties.

  Toezicht houden op alle aspecten van boekhoudkundige, fiscale en auditdiensten die aan klanten worden geleverd.

  Zorgen voor naleving van regelgeving en kwaliteitsnormen binnen het accountantskantoor.

  Fungeren als een mentor en coach voor accountants.

   

  Partner

  Overzien van de algehele strategie en operationele activiteiten van het accountantskantoor.

  Vertegenwoordigen van het accountantskantoor bij klanten, brancheorganisaties en andere belanghebbenden.

  Ontwikkelen van lange termijn relaties met klanten en het identificeren van kansen voor groei en samenwerking.

  Leiden van belangrijke zakelijke initiatieven, zoals fusies en overnames, strategische partnerships, enz.

  Beheren van de financiële prestaties en het waarborgen van de winstgevendheid van het accountantskantoor.

   

 • Wat zijn de vereiste criteria of benodigde kwalificaties voor de verschillende functieprofielen?

  Junior Accountant

  Minimaal een afgeronde (bachelor-)opleiding in accounting, finance of een gerelateerd vakgebied.

  Basisbegrip van boekhoudkundige principes en belastingwetgeving.

  Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.

  Goede communicatieve vaardigheden en teamspeler.

  Vaardigheid in het gebruik van boekhoudsoftware en MS Office.

   

  Medior Accountant

  Minimaal een afgeronde bacheloropleiding in accounting, finance of een gerelateerd vakgebied; een masterdiploma of een professionele certificering (stagiair ITAA) wordt gewaardeerd.

  Minimaal 1-3 jaar relevante werkervaring in een accountantskantoor of financiële functie.

  Goede kennis van boekhoudkundige standaarden, fiscale wetgeving en auditprocedures.

  Sterke organisatorische vaardigheden zijn een pluspunt.

  Vermogen om zelfstandig te werken en deadlines te halen.

   

  Senior Accountant

  Bachelor- of masterdiploma in accounting, finance of een gerelateerd vakgebied; professionele certificeringen (ITAA) heeft een voorkeur.

  Minimaal 4-6 jaar ervaring in een accountantskantoor of financiële functie, met aanzienlijke blootstelling aan audit- en belastingwerkzaamheden.

  Uitstekende kennis van boekhoudkundige principes, belastingwetgeving en auditmethodologieën.

  Leiderschapsvaardigheden en het vermogen om teams te leiden en te begeleiden.

  Sterke communicatie- en presentatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

   

  Manager

  Masterdiploma in accounting, finance of een gerelateerd vakgebied (of vergelijkbare kennis opgedaan in de praktijk); professionele certificeringen (ITAA) zijn vereist.

  Minimaal 7-10 jaar ervaring in een leidinggevende rol binnen een accountantskantoor, met bewezen succes in het managen van teams en klantrelaties.

  Diepgaande kennis van accountingprincipes, belastingwetgeving en compliance-vereisten.

  Uitstekende leiderschaps- en managementvaardigheden, inclusief strategische planning en besluitvorming.

  Sterke zakelijke en commerciële vaardigheden.

  Partner

  Masterdiploma in accounting, finance of een gerelateerd vakgebied; professionele certificeringen (ITAA) zijn vereist.

  Minimaal 10-15 jaar ervaring in een senior management- of partnerrol binnen een gerenommeerd accountantskantoor.

  Bewezen staat van dienst in het ontwikkelen van nieuwe zakelijke kansen, het aantrekken en behouden van klanten, en het leiden van strategische initiatieven.

  Uitgebreide kennis van de accountancysector, markttrends en concurrentieanalyse.

  Sterke netwerkvaardigheden en uitstekende communicatieve vaardigheden.

 • Hoe ziet de bedrijfscultuur en werkomgeving van uw organisatie eruit?

  Onze cultuur en werkomgeving worden gekenmerkt door professionaliteit, nauwgezetheid en teamwork. Er heerst een sfeer van toewijding aan kwaliteit en nauwkeurigheid in het werk, omdat fouten grote gevolgen kunnen hebben voor de financiële integriteit van onze klanten en het eigen bedrijf.

  Wij hechten een hoge waarde aan expertise en ervaring, wat zich uit in waardering van kennis en leiderschap. Dit resulteert in een mentor- en leerlingcultuur, waarin junior en medior accountants worden aangemoedigd om te leren van hun meer ervaren collega's.

  Daarnaast proberen wij een omgeving van samenwerking en teamwork te bevorderen, omdat veel projecten meerdere disciplines vereisen en complexe problemen vaak beter kunnen worden opgelost door gezamenlijke inspanningen. Er wordt waarde gehecht aan open communicatie en het delen van kennis tussen collega's om de algehele prestaties te verbeteren.

  Wij trachten een continue professionele ontwikkeling te stimuleren, door medewerkers aan te moedigen om hun vaardigheden en kennis voortdurend bij te werken en te verbeteren.

  Hoewel de werkomgeving over het algemeen professioneel en gestructureerd is, wordt er ook ruimte geboden voor een goede balans tussen werk en privéleven, omdat het werk in de accountancy vaak intensief kan zijn.

 • Hoe stimuleert uw kantoor de samenwerking tussen de medewerkers onderling?

  Door middel van effectieve communicatie, teambuildingactiviteiten en een cultuur van waardering en erkenning creëren wij een omgeving waarin samenwerking tussen medewerkers wordt gestimuleerd, wat leidt tot verbeterde prestaties en tevredenheid op de werkvloer.

   

  Allereerst wordt er maandelijks een teamvergadering en trainingssessie georganiseerd, waarbij medewerkers de mogelijkheid krijgen om ideeën uit te wisselen, problemen te bespreken en gezamenlijk oplossingen te vinden. Tevens gebruiken we deze gelegenheid om met het volledige team maandelijkse een inhoudelijk seminarie te volgen.

  Op deze manier dragen deze bijeenkomsten niet alleen bij aan het up to date houden van onze technische kennis, maar bevorderen zij tevens een open communicatie en het delen van kennis tussen collega's.

  De teams worden samengesteld op basis van complementaire vaardigheden en expertise, zodat medewerkers kunnen profiteren van elkaars sterke punten en elkaar kunnen aanvullen bij het uitvoeren van taken en projecten. Dit moedigt samenwerking aan en zorgt voor een efficiënte taakverdeling.

  We creëren een cultuur van waardering en erkenning, waarbij medewerkers worden aangemoedigd om elkaar te ondersteunen, successen te vieren en elkaar te bedanken voor hun bijdragen, bijvoorbeeld door middel van een etentje wanneer deadlines behaald worden. Dit verhoogt de motivatie en het teamgevoel binnen het kantoor.

  Jaarlijks hebben wij verschillende teambuildingactiviteiten, zoals etentjes, outdoor activiteiten of een teamweekend. Deze dragen bij aan het versterken van de onderlinge relaties en bevorderen het teamgevoel.

 • Op welke manier wordt individuele professionele ontwikkeling aangeboden?

  Als kantoor hechten wij een grote waarde aan individuele professionele ontwikkeling. We proberen onze medewerkers constant aan te moedigen tot het verbeteren van vaardigheden, kennis en carrièremogelijkheden. Wij proberen dit te bereiken via verschillende trajecten.

  Maandelijks organiseren wij intern een trainingssessie, verzorgd door een professionele spreker waarbij we alle laatste nieuwigheden, wetgeving, rechtspraak etc. overlopen.

  Hiernaast worden onze medewerkers aangemoedigd om zich aan te sluiten bij beroepsorganisaties of instituten met hun eigen opleidingsprogramma. Deze programma's zijn gericht op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden en expertise die relevant zijn voor het werkgebied van de medewerker, zoals boekhoudkundige principes, fiscale wetgeving, auditmethodologieën, leiderschap en managementvaardigheden.

  Ook worden medewerkers uitgenodigd om deel te nemen aan professionele netwerkevenementen, conferenties en seminars, waar ze de kans krijgen om te netwerken met vakgenoten, kennis te delen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en trends in de branche. Dit draagt bij aan hun professionele groei en verbreding van hun perspectief. Ons lidmaatschap van de internationale groep Kreston Global speelt hierin ook een belangrijke rol.

  Tevens bieden wij een traject aan van individuele coaching en mentoring. Door middel van gesprekken en tests zoals de CliftonStrengths Talent Assessment gaan wij op zoek naar de unieke talenten en sterktes. Aanvullende coaching op basis hiervan biedt de mogelijkheid om carrièredoelen te bespreken en strategieën te ontwikkelen voor professionele ontwikkeling en groei binnen het kantoor.

  Bovendien worden medewerkers aangemoedigd om zelfsturend te zijn in hun professionele ontwikkeling, door initiatief te tonen, hun interesses en ambities kenbaar te maken, en actief te zoeken naar kansen voor groei en verbetering. Wij moedigen vaak een cultuur van levenslang leren aan, waarbij ze erkennen dat professionele ontwikkeling een continu proces is dat gedurende de loopbaan moet worden voortgezet.

 • Zijn er binnen kantoor mogelijkheden om door te groeien?

  De focus van ons kantoor op individuele professionele ontwikkeling is erop gericht om loopbaanontwikkeling en vooruitgang binnen de organisatie te stimuleren. Door medewerkers de kans te geven om zichzelf te blijven ontwikkelen en te groeien, bereiden wij onze medewerkers voor op toekomstige leidinggevende en managementfuncties binnen het kantoor.

  De verschillende functieprofielen vormen een gestructureerd carrièrepad. Door het behalen van bepaalde mijlpalen of het verwerven van specifieke ervaring en vaardigheden kunnen medewerkers in aanmerking komen voor promotie naar een hogere functie, zoals van junior naar medior accountant, of van medior accountant naar senior accountant.

  Bovendien streven wij ernaar een cultuur van erkenning en beloning te creëren, waarbij prestaties en bijdragen van medewerkers worden erkend en beloond door middel van promoties, salarisverhogingen, bonussen en andere voordelen. Dit moedigt medewerkers aan om zichzelf uit te dagen, uit te blinken in hun werk en te streven naar verdere vooruitgang en groei binnen het kantoor.

 • Welke voordelen biedt uw kantoor aan haar werknemers ten opzichte van andere kantoren?

  Wij zijn een KMO kantoor dat lid van een groot internationaal netwerk van onafhankelijke accountantskantoren. Dit biedt een unieke mix van voordelen.

  In een klein kantoor hebben medewerkers vaak meer gevarieerde taken en verantwoordelijkheden, waardoor ze een breder scala aan vaardigheden kunnen ontwikkelen en een dieper inzicht kunnen krijgen in de verschillende facetten van de accountancy.

  Daarnaast heerst er vaak een hechtere en meer persoonlijke werkomgeving in kleinere kantoren, waar medewerkers nauwer samenwerken en directe interactie hebben met collega's en leidinggevenden. Dit kan leiden tot een sterker gevoel van gemeenschap en teamwork, en bevordert een cultuur van open communicatie en ondersteuning.

  Tevens kunnen medewerkers van kleinere kantoren profiteren van een snellere leercurve en meer directe exposure aan klanten en projecten. Dit kan leiden tot snellere professionele groei en ontwikkeling, evenals een grotere mate van autonomie en verantwoordelijkheid in hun werk.

  Aan de andere kant biedt het internationale netwerk ook verschillende opportuniteiten die een KMO kantoor gewoonlijk niet altijd kan bieden.

  Het lidmaatschap van een internationaal netwerk biedt een aanzienlijk netwerk van collega's en professionals over de hele wereld. Dit opent de deur naar samenwerkingsmogelijkheden, kennisuitwisseling en potentiële zakelijke klanten op internationaal niveau. Een medewerker van ons kantoor kan profiteren van het delen van expertise en het verkennen van nieuwe markten en industrieën dankzij de connecties binnen het netwerk.

  Dit biedt de mogelijkheid om te werken aan opdrachten met een internationaal karakter voor klanten wereldwijd. Bovendien zijn we hierdoor uitgerust om onze nationale klanten met internationale ambities steeds te voorzien van de juiste lokale kennis en staan we in contact met collega’s in verschillende landen. Hierdoor is het werk dat wij bieden steeds vernieuwend en uitdagend.

 • Welke rol speelt digitalisatie binnen uw kantoor?

  Digitalisatie is een belangrijk item binnen onze sector en is voor ons een van onze prioriteiten. Wij doen dit onder andere door de implementatie van geavanceerde boekhoudsoftware en cloudgebaseerde systemen. Deze systemen bieden niet alleen efficiëntievoordelen, maar stellen onze medewerkers ook in staat om financiële gegevens snel en nauwkeurig te verwerken, wat resulteert in verbeterde dienstverlening aan klanten en snellere reactietijden.

  Daarnaast maakt digitalisatie het mogelijk om repetitieve taken te automatiseren. Dit stelt onze medewerkers in staat om zich te concentreren op meer complexe taken die meer toegevoegde waarde bieden aan klanten.

  Verder maakt digitalisatie het mogelijk om real-time rapportage en analyses uit te voeren, waardoor wij beter in staat zijn om klanten te voorzien van waardevolle inzichten en advies. Door gegevens te analyseren op basis van actuele informatie kunnen accountantskantoren proactief reageren op veranderingen in de markt en klanten helpen om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen.

  Ook kan digitalisatie de communicatie en samenwerking tussen medewerkers en klanten verbeteren. Met behulp van digitale communicatietools en samenwerkingsplatforms kunnen medewerkers gemakkelijk informatie delen, documenten uitwisselen en communiceren met klanten op afstand, wat de efficiëntie en de klanttevredenheid ten goede komt.

  Tot slot kan digitalisatie bijdragen aan een meer duurzame bedrijfsvoering, doordat het papierverbruik wordt verminderd en processen worden gestroomlijnd. Dit past goed bij onze groeiende aandacht voor milieuvriendelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 • Op welke wijze stimuleert uw kantoor een goede balans tussen werk en privéleven?

  Wij zetten ons in om de balans tussen werk en privéleven van onze medewerkers te stimuleren, aangezien wij van mening zijn dat dit essentieel is voor het welzijn en de tevredenheid van ons personeel.

  Wij doen dit onder andere door flexibele werkuren en de mogelijkheid om vanuit huis te werken aan te bieden. Dit stelt medewerkers in staat om hun werkschema aan te passen aan hun persoonlijke verplichtingen en behoeften, waardoor ze meer controle hebben over hun tijd en een betere balans kunnen vinden tussen werk en privéleven.

  Daarnaast proberen wij duidelijke verwachtingen en richtlijnen te communiceren met betrekking tot overuren en het beheer van werklasten. De verdeling van de werkdruk binnen onze sector laat het niet altijd toe om overuren volledig te voorkomen, maar deze kunnen altijd worden ingehaald door middel van het opnemen van deze uren op een later tijdstip.

  Ook proberen wij regelmatig activiteiten en evenementen te organiseren die de teamspirit bevorderen en medewerkers de kans geven om te ontspannen en te ontstressen buiten het werk. Dit kunnen sociale evenementen zijn, zoals teamuitjes of sportactiviteiten, die bijdragen aan het opbouwen van sterke relaties tussen collega's en het creëren van een ondersteunende werkomgeving.

  Wij zijn van mening dat deze inspanningen bijdragen aan een positieve werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en gemotiveerd zijn om een gezonde balans tussen werk en privéleven na te streven.

 • Hoe verloopt het wervings- en selectieproces van kandidaten bij uw kantoor?

  Onze werving en selectieprocedure verloopt als volgt:

  Wanneer er openstaande vacatures zijn worden deze gepubliceerd op onze website en via onze social media kanalen. De vacature zal steeds duidelijk de vereisten en verwachtingen van de kandidaten vermelden. Wanneer u hier een goede aansluiting ziet, nodigen wij u graag uit om op de vacature te reageren middels het achterlaten van uw CV en een motivatiebrief.

  Ontvangen sollicitaties worden door ons doorgenomen en wanneer wij een match zien sturen wij u een plaatsaanvraag en nodigen wij u uit voor een eerste gesprek.

  Tijdens het eerste gesprek worden de kandidaten beoordeeld op verschillende criteria, waaronder hun professionele achtergrond, motivatie, persoonlijkheid en fit met de bedrijfscultuur. Indien nodig kunnen er ook assessments of tests worden afgenomen om de vaardigheden en competenties van de kandidaten te evalueren.

  In veel gevallen zal een eerste gesprek voor ons voldoende zijn om te concluderen of wij graag een samenwerkingen aangaan. Afhankelijk van het profiel waarop gesolliciteerd wordt, kan u mogelijks uitgenodigd worden voor een tweede gesprek, waarin meer diepgaande discussies worden gevoerd en eventuele aanvullende vragen worden gesteld. Dit gesprek kan worden gevoerd met andere teamleden, managers of partners binnen het kantoor, om een breder beeld te krijgen van de kandidaat en zijn of haar potentieel binnen de organisatie.

  Na afloop van de gesprekken en evaluaties wordt een definitieve beslissing genomen. Op basis hiervan wordt de kandidaat een aanbod gedaan, inclusief details over salaris, arbeidsvoorwaarden en startdatum.

Contacteer ons

Door ons contactformulier in te vullen, heeft u de mogelijkheid om het urgentieniveau van uw verzoek aan te geven, zodat we onze teams kunnen mobiliseren binnen de meest geschikte termijnen voor uw behoeften.

Contact