Verlof en ziektedagen
Payroll

Verlof en ziektedagen

Vóór 2024 gold in België het principe ‘eerste schorsing gaat voor’, wat betekende dat als een werknemer ziek werd tijdens zijn vakantie, hij die vakantiedagen verloor zonder de mogelijkheid om ze later te recupereren. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft deze regel echter aangevochten door te stellen dat een werknemer zijn vier weken jaarlijkse vakantie moet kunnen opnemen om te ontspannen, zelfs als hij tijdens deze periode ziek wordt. Als gevolg hiervan is de Belgische wetgeving vanaf 2024 gewijzigd, zodat werknemers vakantiedagen die ze verloren hebben door ziekte kunnen overdragen, mits bepaalde formaliteiten worden vervuld.

In een specifiek geval had een werkgever een voorrangssysteem opgezet voor vakantiedagen die zijn werknemer niet had opgenomen. Anciënniteitsverlofdagen en wettelijke verlofdagen werden allemaal apart geteld. De werkgever verwachtte dat de werknemer deze dagen later zou kunnen terugnemen.
Het sociaal secretariaat past de regels van de nieuwe wetgeving echter strikt toe. “Jaarlijkse vakantiedagen” zijn niet duidelijk gedefinieerd, maar worden geïnterpreteerd als “wettelijke vrije dagen”, inclusief jeugd-, senioren- en Europese vakantiedagen. Wat andere dagen betreft, zoals het anciënniteitsverlof, zijn de vorige regels nog steeds van toepassing, d.w.z. “de eerste schorsing heeft voorrang”.

In het geval van de genoemde werknemer zijn dus alleen de wettelijke verlofdagen omgezet in ziektedagen met gegarandeerd loon, terwijl het anciënniteitsverlof de oorspronkelijke status heeft behouden. Als gevolg hiervan zal de werknemer later slechts twee vakantiedagen kunnen terugvorderen, in plaats van de oorspronkelijk geplande vijf dagen.

De nieuwe regels gelden niet alleen voor ziekteverlof, maar ook voor zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof, het bijwonen van cursussen of studiedagen, profylactisch verlof, geboorteverlof, adoptieverlof, zorgverlof en ouderschapsverlof.

Kortom, wanneer werknemers ziek worden tijdens hun vakantie, kunnen ze enkel genieten van gewaarborgd loon voor bepaalde dagen, afhankelijk van het soort verlof en de regels die van toepassing zijn op elke verlofcategorie.

Bent u geïnteresseerd in onze dienst "Payroll?"

Onze missie op het gebied van salarisbeheer is om u te begeleiden bij het werven van nieuwe medewerkers, terwijl we ervoor zorgen dat hun rechten en verplichtingen worden gerespecteerd. We streven er ook naar om uw beloning te optimaliseren op basis van uw persoonlijke behoeften als leidinggevenden of aandeelhouders.

Lees meer Al onze diensten