Creditintresten op een rekening-courant
Economie

Creditintresten op een rekening-courant

Als u als bedrijfsleider een bedrag aan de vennootschap hebt geleend en er is geen contract met vaste aflossingen, dan kunt u profiteren van een jaarlijkse rente tegen de marktrentevoet op het totale bedrag in uw voordeel.

Deze rente is fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap en is niet onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%, op voorwaarde dat uw rekening-courant op de laatste dag van het boekjaar niet meer bedraagt dan de som van de belaste reserves op de eerste dag van het boekjaar en het gestorte kapitaal op het einde van datzelfde boekjaar.

Voor voorschotten in rekening-courant van minder dan één miljoen euro bedraagt de rentevoet voor 2023 voortaan 5,70%, terwijl hij voor 2022 slechts 4,07% bedroeg.